.

Quins conceptes s’han d’incloure en la liquidació

 In Ambit Laboral, Notícias

La formalització de la liquidació, és una obligació per a ambdues parts, , independentment del tipus d’extinció laboral.
Aquest document incorpora una declaració de voluntat del treballador expressiva de la seva conformitat amb dos elements:

  • Element extintiu: El contracte, amb la firma de la liquidació, queda extingit per mutu acord.
  • Element liquidatori: Ha de contenir de manera desglossada els conceptes i quantitats objecte de liquidació. És la declaració que acredita que les parts no es deuen gens entre si.

Les quantitats que s’han d’abonar en la liquidació depèn de l’estructura salarial i del conveni col·lectiu, no obstant això, amb caràcter general, els conceptes que han de ser presents són:

1.  Pagues extraordinàries generades i no gaudides. Suporta IRPF, però no cotitza a la Seguretat Social.
2. Vacances generades i no gaudides. Suporta IRPF i cotització a la Seguretat Social.
3. Els possibles avançaments al treballador per part de l’empresa.

4.  Indemnització: El treballador té dret a indemnització quan és acomiadat per acomiadament objectiu, per modificació substancial de les condicions detreball, incompliment contractual de l’empresari, però no en cas d’acomiadament disciplinari o baixa voluntària.
En el moment de la firma, l’empresa ha de posar a disposició del treballador les quantitats indicades en la liquidació ja sigui en metàl·lic, mitjançant xec o ingrés en compte.

Si el treballador tingués dret a indemnització, amb la carta d’acomiadament s’ha de lliurar la quantitat a la qual té dret depenent del tipus d’acomiadament.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

El conveni col•lectiu i la inscripció de l'empresari en la Seguretat SocialQuan és obligatori el preavís de 15 dies?