.

Quins conceptes s’han d’incloure en la liquidació

 In Ambit Laboral

La formalització de la liquidació, és una obligació per a ambdues parts, , independentment del tipus d’extinció laboral.
Aquest document incorpora una declaració de voluntat del treballador expressiva de la seva conformitat amb dos elements:

  • Element extintiu: El contracte, amb la firma de la liquidació, queda extingit per mutu acord.
  • Element liquidatori: Ha de contenir de manera desglossada els conceptes i quantitats objecte de liquidació. És la declaració que acredita que les parts no es deuen gens entre si.

Les quantitats que s’han d’abonar en la liquidació depèn de l’estructura salarial i del conveni col·lectiu, no obstant això, amb caràcter general, els conceptes que han de ser presents són:

1.  Pagues extraordinàries generades i no gaudides. Suporta IRPF, però no cotitza a la Seguretat Social.
2. Vacances generades i no gaudides. Suporta IRPF i cotització a la Seguretat Social.
3. Els possibles avançaments al treballador per part de l’empresa.

4.  Indemnització: El treballador té dret a indemnització quan és acomiadat per acomiadament objectiu, per modificació substancial de les condicions detreball, incompliment contractual de l’empresari, però no en cas d’acomiadament disciplinari o baixa voluntària.
En el moment de la firma, l’empresa ha de posar a disposició del treballador les quantitats indicades en la liquidació ja sigui en metàl·lic, mitjançant xec o ingrés en compte.

Si el treballador tingués dret a indemnització, amb la carta d’acomiadament s’ha de lliurar la quantitat a la qual té dret depenent del tipus d’acomiadament.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Què he de tenir en compte si vull contractar un estrangerQuan és obligatori el preavís de 15 dies?