.

Quan és obligatori el preavís de 15 dies?

 In Ambit Laboral, Notícias

En determinades ocasions l’empresa està obligada a notificar al treballador l’extinció de la relació laboral amb 15 dies d’antelació. Aquesta obligació de preavís, també serà aplicable al treballador que no vulgui renovar el contracte en determinades circumstàncies.L’obligació dependrà del tipus de contracte, de la durada del mateix i de la causa que motiva l’extinció de la relació laboral.
Com a norma general, la finalització de tots els contractes temporals i formatius la durada dels quals sigui superior a un any haurà de ser preavisat amb 15 dies d’antelació.

  1. Si és l’empresari el que comunica la finalització, haurà d’abonar al treballador la corresponent indemnització per contracte temporal, a més tindrà dret a la prestació d’atur si és que l’ha generat.
  2. Si ho comunica el treballador, és assimilable a una baixa voluntària, per la qual cosa no tindrà dret a indemnització ni a la prestació d’atur.

Respecte als acomiadaments, existeixen diferències segons siguin: per causes objectives o bé per causes disciplinàries.
És obligatori el preavís de 15 dies 
només per als acomiadaments objectius. En el cas dels disciplinaris, l’acomiadament pot ser realitzat en el mateix moment en què es lliura la carta d’acomiadament.
– En cas que l’empresa no compleixi el preavís de 15 dies, l’haurà d’abonar en la liquidació.
– En cas que el treballador no compleixi el preavís necessari, l’empresa podrà descomptar-li de la liquidació la penalització que recull el conveni col·lectiu, que normalment serà un dia de salari per cada dia de falta de preavís.

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Quins conceptes s'han d'incloure en la liquidació3 punts imprescindibles per a entendre la teva nòmina