.

RDL 1/2023 – Noves Bonificacions Contractuals – A partir del 01.09.2023

 In Ambit Laboral, Notícias, Seguretat Social

Amb la publicació del Reial decret llei (RDL) 1/2023, es presenten noves bonificacions contractuals que entraran en vigor a partir de l’1 de setembre de 2023. Aquesta normativa proporciona una eina centralitzada per consultar els requisits per gaudir de bonificacions segons el tipus de contractació. És important tenir en compte que s’han ampliat i aplicat les condicions a tots els tipus de contractes: eventuals, fixos i fixos-discontinus.

Parlem de:

Requisits per a les Bonificacions

Les noves bonificacions no es podran aplicar en els següents casos:

a) Relacions laborals de caràcter especial, incloent-hi aquelles amb cònjuge, ascendents i descendents fins al segon grau, excepte persones amb discapacitat.

b) Si el mateix treballador ha estat contractat amb un contracte indefinit a la mateixa empresa en els 12 mesos anteriors, independentment del motiu de rescissió.

c) Si el treballador ha estat contractat a la mateixa empresa en els 6 mesos anteriors mitjançant un contracte eventual o formatiu, excepte en casos de transformació.

d) Treballadors amb contracte indefinit en una altra empresa, que hagin estat baixa en els 3 mesos anteriors, llevat que sigui via acomiadament reconegut o declarat improcedent, i en casos d’acomiadaments col·lectius.

e) En cas que s’hagi extingit o s’extingeixi un contracte incentivat, quedaran exclosos per un període de 12 mesos, amb el mateix nombre de contractes igual al de les extincions produïdes.

f) Caldrà que la persona no hagi estat inhabilitada per obtenir subvencions i ajudes públiques, no estigui exclòs dels beneficis de la Seguretat Social per comissió d’infraccions de la LISOS, estigui al corrent davant l’AEAT i la TGSS en la data de la contractació, i en aquelles empreses amb més de 50 treballadors, disposi i tingui degudament registrat el Pla d’Igualtat.

Contractació Indefinida i Conversió de Contractes

En cas de contractació indefinida o conversió d’un contracte en indefinit, caldrà mantenir la persona contractada per un període no inferior a 3 anys (en el cas de fixos discontinus, s’entén que se sumen els períodes d’activitat).

Riscos i Penalitzacions

Els riscos associats a no complir amb les condicions per a les bonificacions poden comportar el retorn de les bonificacions amb un recàrrec del 20% i una possible acció sancionadora. No es penalitzarà en casos d’acomiadament que no siguin declarats o reconeguts com a improcedents, ni per causes com jubilació, incapacitat, baixa voluntària, ni resolució durant el període de prova. Tampoc es penalitza si el propietari de l’empresa persona física es jubila, s’incapacita o mor.

Conclusió

Les noves bonificacions contractuals són una oportunitat per incentivar la contractació i promoure la inclusió laboral de persones amb discapacitat. No obstant això, és essencial complir amb els requisits i condicions establertes per a gaudir d’aquestes bonificacions. Les empreses han de ser curoses i rigoroses en el seu compliment i mantenir el compromís social en la seva política d’ocupació.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Drets dels treballadors per votar - Juliol 2023Gestió telemàtica de documents a RED