.

Drets i deures dels treballadors

 In Ambit Laboral, Notícias, Recursos humans

Parlem de:

Drets dels treballadors

Segons estableix l’article 4 de la secció 2a de l’Estatut dels Treballadors, els treballadors tenen com a drets bàsics, amb el contingut i abast que per a cadascun d’ells disposi la seva específica normativa; aquests drets son els de:

 

 1. Treball i lliure elecció de professió o ofici.
 2. Lliure sindicació
 3. Negociació col·lectiva.
 4. Adopció de mesures de conflicte col·lectiu.
 5. Vaga.
 6. Reunió.
 7. Informació, consulta i participació a l’empresa.

 

En la relació de treball, els treballadors tenen dret:

 1. A l’ocupació efectiva.
 2. A la promoció i formació professional en el treball.
 3. A no ser discriminats directament o indirectament per a l’ocupació, o una vegada ocupats, per raons de sexe, estat civil, edat dins els límits marcats per aquesta Llei, origen racial o ètnic, condició social, religió o conviccions, idees polítiques , orientació sexual, afiliació o no a un sindicat, així com per raó de llengua, dins de l’Estat espanyol. Tampoc podran ser discriminats per raó de discapacitat, sempre que es trobin en condicions d’aptitud per exercir la feina o l’ocupació de què es tracti.
 4. A la integritat física i a una adequada política de seguretat i higiene.
 5. Al respecte de la seva intimitat i a la consideració deguda a la seva dignitat, compresa la protecció davant l’assetjament per raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual i davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.
 6. A la percepció puntual de la remuneració pactada o legalment establerta.
 7. A l’exercici individual de les accions derivades del seu contracte de treball.
 8. A tot allò es derivin específicament del contracte de treball.

 

Deures dels treballadors

Els treballadors tenen com a deures bàsics:

 1. Complir amb les obligacions concretes del seu lloc de treball, de conformitat a les regles de la bona fe i diligència.
 2. Observar les mesures de seguretat i higiene que s’adoptin.
 3. Complir les ordres i instruccions de l’empresari en l’exercici regular de les seves facultats directives.
 4. No concórrer amb l’activitat de l’empresa, en els termes que fixa aquesta Llei.
 5. Contribuir a la millora de la productivitat.
 6. Tots els que es derivin, si escau, dels respectius contractes de treball.

 

Validesa del contracte

 1. Si resulta nul·la només una part del contracte de treball, aquest romandrà vàlid en el restant, i s’entendrà completat amb els preceptes jurídics adequats d’acord amb el que disposa el número 1 de l’article 3 d’aquesta Llei. Si el treballador té assignades unes condicions o retribucions especials en virtut de contraprestacions establertes a la part no vàlida del contracte, la jurisdicció competent que a instància de part declari la nul·litat ha de fer el pronunciament degut sobre la subsistència o supressió de totes o en part d’aquestes condicions o retribucions.
 2. En cas que el contracte sigui nul, el treballador pot exigir, per la feina que ja ha fet, la remuneració corresponent a un contracte vàlid.
Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Comptes nocionals: una proposta de model sostenible per a les pensionsPolítiques de recursos humans