.

Com canviar la jornada laboral pot tenir un impacte en l’economia d’Espanya

 In Ambit Laboral, Notícias

Un tema candent en l’actualitat és la reducció de la jornada laboral a Espanya i els efectes que podria tenir aquest canvi. Aquesta qüestió va agafar molta rellevància recentment a causa de l’acord entre el PSOE i Sumar, que va posar la durada de la jornada laboral màxima legal en el centre del debat socioeconòmic. Però, quins són els antecedents d’aquesta situació i quins podrien ser els efectes reals d’aquest canvi?

Parlem de:

Els antecedents de la jornada laboral a Espanya

Per entendre com hem arribat a aquest punt, cal remuntar-nos als anys 80. L’any 1980, l’Estatut dels Treballadors establia que la duració màxima de la jornada ordinària de treball podia arribar fins a 43 hores setmanals de treball efectiu en jornada partida o 42 hores per a la jornada continuada. No obstant això, tres anys més tard, l’any 1983, es va aprovar una llei que va reduir aquest límit a 40 hores setmanals de treball efectiu, i aquesta xifra ha estat inalterada des de llavors.

Tanmateix, cal destacar que aquesta xifra no és una regla estricta per a tots els treballadors. La jornada real de treball sol establir-se en els contractes laborals o en els convenis col·lectius. Actualment, la jornada mitjana de treball pactada en els convenis col·lectius, segons les dades de l’Estadística de Convenis Col·lectius de Treball (ECCT) del Ministeri de Treball i Economia Social, és de 38,1 hores setmanals. Aquesta xifra es redueix a 37,2 hores per als treballadors als quals afecten els convenis d’empresa. Això significa que molts treballadors, siguin del sector públic o privat, amb contractes a jornada completa, ja treballen menys hores que les 38,5 previstes per a l’acord que s’aplicaria el 2024 o les 37,5 hores previstes pel 2025.

El debat actual sobre la reducció de la jornada laboral

La qüestió ara és si la reducció de la jornada laboral té més avantatges que inconvenients. D’entrada, la reducció de les hores de treball pot semblar una mesura positiva per als treballadors, ja que podria millorar l’equilibri entre la vida laboral i personal i reduir la fatiga. Cal tenir en compte que aquesta mesura podria tenir conseqüències negatives, especialment si es fa de manera precipitada.

Efectes positius i negatius potencials

Els partidaris de la reducció de la jornada laboral argumenten que aquesta mesura pot millorar la productivitat dels treballadors, ja que treballar menys hores podria fer que estiguin més descansats i, per tant, més eficients. Tanmateix, cal tenir en compte que a curt termini aquest canvi podria tenir efectes negatius sobre l’ocupació, els salaris i els costos laborals per hora.

Una reducció de la jornada laboral implica augmentar el cost laboral per hora, ja que les hores de treball es redueixen, però els sous romanen iguals. Això podria afectar negativament les empreses, especialment les petites i mitjanes empreses (PIMES), ja que podrien veure augmentats els seus costos laborals. Això podria resultar en problemes com la reducció de la contractació i un impacte negatiu en l’ocupació.

Variabilitat en els efectes segons els sectors

La reducció de la jornada laboral tampoc afectaria tots els sectors de la mateixa manera. Algunes indústries, com la manufacturera, ja tenen jornades laborals més curtes. No obstant això, altres sectors, com l’hostaleria i el comerç, tenen jornades laborals més llargues i podrien ser més afectats per aquest canvi. Cal tenir en compte que el 51% dels llocs de treball assalariats creats el 2023, es concentra en aquests dos sectors. Fet que significa que qualsevol impacte negatiu podria tenir repercussions a tota l’economia espanyola.

Conclusió: la prudència és clau

La reducció de la jornada laboral té avantatges i desavantatges potencials. Els efectes reals d’aquest canvi depenen de diversos factors, com el sector, el context econòmic i altres polítiques laborals. És important que els canvis en la jornada laboral es facin amb cautela i considerant les conseqüències a curt i llarg termini. La política econòmica hauria d’estar guiada per la prudència i adoptar mesures quan es tingui una comprensió clara dels seus efectes, tant positius com negatius.

Consulta tota la informació referent i com podem ajudar-te.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Otgir, serveis laborals