.

En quins casos el treballador pot reclamar per canvis en les seves condicions laborals

 In Ambit Laboral, Notícias

Quan l’empresari, decideix modificar les condicions laborals que va acordar prèviament amb el treballador i aquestes noves condicions perjudiquen substancialment al treballador, aquest està en el seu dret d’acceptar o no aquests canvis.


L’Estatut dels Treballadors estableix quins són els canvis contractuals que s’entenen com a substancials:

– Canvis en la jornada de treball.
– Horari i distribució del temps de treball.
– Règim de treball a torns.
– Sistema de remuneració i quantia salarial.
– Sistema de treball i rendiment.
– Canvis en les funcions que el treballador venia desenvolupant, sempre que excedeixin dels límits que per a la mobilitat funcional preveu l’article 39 d’aquesta Llei.

L’empresari haurà de comunicar les modificacions amb un mínim de 15 dies abans que l’aplicació es faci efectiva, al·legant raons demostrables de tipus econòmic, tècnic, organitzatiu o de producció.

Davant aquesta situació el treballador pot escollir entre:

– Acceptar les noves condicions i continuar treballant d’acord amb la nova situació.

– Impugnar la decisió de modificació substancial davant del jutge.

– Rescindir el contracte i percebre una indemnització de 20 dies per any de servei, prorratejant per mesos els períodes inferiors a un any, amb un màxim de 9 mesos.

Si escull la segona via i decideix impugnar els canvis, caldrà acudir al jutjat social en els 20 dies següents a la notificació de la decisió empresarial. El judici es realitza per la via urgent i no sol allargar-se més de dos o tres mesos.

La sentència, que serà inapel·lable, ha de declarar si la modificació del contracte és justificada o no. Si no ho és, el treballador podrà tornar a les seves anteriors condicions.

De qualsevol manera, mentre el jutge no dicti sentència sobre aquesta qüestió, el treballador haurà de continuar treballant respectant les noves condicions que ha marcat l’empresa.

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

S'ha d'indemnitzar l'acomiadament disciplinari?Es pot evitar que un treballador ens faci la competència després de finalitzar el seu contracte?