.

RECORDATORI IMPORTÀNCIA OBLIGATORIETAT REGISTRE JORNADA

 In Ambit Laboral, Notícias

Totes les empreses han de disposar des del dia 12 de maig de 2019 d’un sistema de control per a registrar la jornada laboral efectiva dels seus treballadors, en el qual es reflecteixi l’horari d’entrada i sortida de cadascun d’ells.

Els registres s’han de conservar 4 anys i romandran a disposició dels treballadors, representants  legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

A data d’ avui no s’ especifica el mètode, podent-se utilitzar tota mena de  sistemes: manuals, digitals/electrònics, dactilars, amb targetes, per accessos a ordinadors, etc…

Tant si és en paper, com si és un sistema digital/electrònic, el treballador anotarà/registrarà personalment l’hora en què entra i l’hora en què surt .

A fi de donar més fiabilitat, un cop acabat el mes, efectuar l’entrega d’un registre/resum.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search