.

El conveni col•lectiu i la inscripció de l’empresari en la Seguretat Social

 In Seguretat Social

Quan un empresari s’inscriu en la seguretat social ha d’aportar entre altres dades, el codi de conveni col·lectiu aplicable en funció de l’activitat principal de l’empresa.

D’aquesta manera, la seguretat social pot controlar millor si els salaris abonats als treballadors, compleixen amb l’establert a les taules salarials del conveni col·lectiu.
La sol·licitud d’inscripció de l’empresari haurà de contenir:
– El nom i cognoms de l’interessat i, en el seu cas, de la persona que el representi, consignant el domicili a efectes de notificacions.
– Les dades relatives a la denominació, domicili i activitat econòmica principal de l’empresa i de les activitats secundàries, indicant si precisa o no que se li assignin diversos codis de compte de cotització. També indicarà el codi o els codis de conveni col·lectiu aplicables, en el seu cas, en l’empresa i les altres dades que resultin necessàries per a la gestió del sistema de la Seguretat Social.
– El lloc i la data de la sol·licitud d’inscripció.
– La firma del sol·licitant.
– L’òrgan, centre o unitat administrativa a la qual es dirigeix.

L’empresari haurà de comunicar una variació de dades cada vegada que es produeixi alguna de les circumstàncies següents:
– Canvi de denominació (de la persona física o jurídica).
– Canvi del domicili legal de l’empresari.
– Canvi de Mútua o entitat que cobreixi els accidents de treball.
– Canvi de conveni col·lectiu aplicable a l’empresa.
– Canvi d’activitat econòmica.

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Les autònomes tenen dret a baixa per maternitat?3 punts imprescindibles per a entendre la teva nòmina